Recht op vergetelheid

Al uw betrokken, ongeacht personeel, nieuwsbriefabonnees of patiënten, hebben onder de AVG recht op vergetelheid. Dit vergetelheid c.q. verwijderrecht waar betrokkenen een beroep op kunnen doen, betreft artikel 17 van de AVG wetgeving. Het artikel "Recht op vergetelheid", wordt onder de GDPR en dus in het Engels "Right to erasure" als ook "Right to be forgotten" genoemd.

Het recht op vergetelheid kan van toepassing zijn wanneer gegevens niet meer nodig zijn of toestemming is ingetrokken. Soms heeft een organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen, waarna de organisatie pas over kan gaan tot verwijderen van de persoonsgegevens.

Toepassing recht op vergetelheid

Het recht op vergetelheid is in de volgende gevallen van toepassing:

 • indien gegevens niet meer nodig zijn;
 • indien toestemming door betrokkene is ingetrokken;
 • indien er sprake is van bezwaar (bijvoorbeeld in het geval van direct marketing);
 • indien de organisatie gegevens onrechtmatig verwerkt;
 • indien wettelijk bepaalde bewaartermijn verlopen is;
 • indien de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de persoonsgegevens via een website of app verzameld zijn.

De Autoriteit Persoonsgegevens biedt op hun website een voorbeeldbrief aan om gegevens te wissen.

Uitzondering recht op vergetelheid

In sommige gevallen kan sprake zijn van uitzondering op recht op vergetelheid, waarbij een verzoek niet gehonoreerd hoeft te worden.

 • Recht op vergetelheid kan niet namens iemand anders worden uitgeoefend;
 • Indien de verwerking noodzakelijk is (recht op vrijheid van meningsuiting of gegevensvordering), is er sprake van een uitzondering voor recht op vergetelheid;
 • uitzondering geldt ook indien verwerking dient voor taak van openbaar gezag of algemeen belang (op het gebied van de volksgezondheid of archivering)

Aanvullende aandachtspunten

Naast de toepassing en uitzonderingen, zijn er aanvullende punten waar als verwerker c.q. organisatie rekening mee gehouden dient te worden:

 • In geval van verzoek voor recht op vergetelheid, dient dit onmiddellijk gedaan te worden, uiterlijk binnen een maand
 • In geval van complexe verzoeken heeft een organisatie twee maand extra de tijd, maar dient wel binnen een maand teruggekoppeld te worden;
 • U dient als organisatie te onderzoeken of de betrokkene die een beroep doet op recht op vergetelheid, ook is wie hij of zij zegt te zijn;
 • Deze vorm van identificatie dient op een passende manier te gebeuren (in geval van een online dienst als een webshop, zou inloggen moeten volstaan);
 • Veelal zal vragen om een kopie van het paspoort of rijbewijs onder bovenmatige gegevensverwerking vallen, dit mag dus niet;
 • Indien een persoon een verzoek op vergetelheid elektronisch indient, dient de organisatie er ook elektronisch op te reageren (tenzij door betrokkene anders is verzocht);
 • Er mag voor in behandeling nemen van het verwijder-verzoek geen geld of vergoeding worden gevraagd aan betrokkene, tenzij verzoeken ongegrond of buitensporig zijn. Het verwijder-verzoek mag dan geweigerd worden of er mag een administratieve vergoeding worden gevraagd aan betrokkene;
 • Worden gegevens welke in aanmerking komen voor verwijdering, verwerkt door andere partijen? Dan dient de organisatie derde partijen te verzoeken de gegevens te verwijderen;
 • De organisatie dient in geval van derde ontvangers, aan betrokkene te vermelden welke ontvangers geïnformeerd zijn.

Recht op vergetelheid bij Autoriteit Persoonsgegevens

In slechts uitzonderlijke gevallen kan en hoeft het recht op vergetelheid geweigerd worden. Meer over dit artikel binnen de AVG? Bekijk de website van de Autoriteit Persoonsgegevens over dit onderwerp.