AVG en Verwerkers­overeenkomst

Maakt u, zodra de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG) geldt, gebruik van de diensten van een verwerker (nu nog ‘bewerker’ genoemd)? Dan zijn u en de verwerker verplicht om een aantal onderwerpen vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst (zie artikel 28, lid 3 van de AVG).

Verwerkers­overeenkomst al klaar? Maar moeite deze actueel te houden?

Heeft u de uw verwerkers­overeenkomsten onderling al klaar? Maar moeite deze up-to-date te houden? Of wilt u een nieuwe verwerkers­overeenkomst opstellen? Maak gebruik van AVG Cloud Register. Verwerkers­overeenkomsten kunnen worden gekoppeld per verwerker, waarbij specifieke adres/organisatie gegevens automatisch ingevuld kunnen worden. Ook de persoonsgegevens die opgenomen zijn in een verwerkings­register, kunnen automatisch worden meegenomen in een nieuw uit te printen verwerkers­overeenkomst. 2 vliegen in 1 klap!

Alle features Direct beginnen

Wat moet zo'n Verwerkers­overeenkomst nou inhouden?

Algemene beschrijving

Een omschrijving van het onderwerp, de duur, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en uw rechten en verplichtingen als verwerkings­verantwoordelijke (nu nog ‘verantwoordelijke’ genoemd).

Instructies verwerking

De verwerking vindt in principe uitsluitend plaats op basis van uw schriftelijke instructies. De verwerker mag de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Geheimhoudingsplicht

Personen in dienst van of werkzaam voor de verwerker hebben een geheimhoudingsplicht.

Beveiliging

De verwerker treft passende technische en organisatorische maatregelen om de verwerking te beveiligen. Bijvoorbeeld pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens, permanente informatiebeveiliging, herstel van beschikbaarheid en toegang tot gegevens bij incidenten, regelmatige beveiligingstesten.

Subverwerkers

De verwerker schakelt geen subverwerker(s) in zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. De verwerker legt aan een subverwerker in een subverwerkers­overeenkomst dezelfde verplichtingen op als de verwerker richting u heeft.

In de overeenkomst kunt u ook direct afspreken dat, en onder welke voorwaarden, de verwerker subverwerkers mag inschakelen.

Komt de subverwerker zijn verplichtingen niet na? Dan blijft de verwerker volledig aansprakelijk richting u voor het nakomen van de verplichtingen van de subverwerker (zie artikel 28, lid 4 van de AVG).

Privacyrechten

De verwerker helpt u om te voldoen aan uw plichten als betrokkenen hun privacy­rechten uitoefenen (zoals het recht op inzage, recht op rectificatie / correctie, recht op vergetelheid en recht op dataportabiliteit).

Andere verplichtingen

De verwerker helpt u ook om andere verplichtingen na te komen. Zoals bij het melden van datalekken, het uitvoeren van een data protection impact assessment (DPIA) en bij een voorafgaande raadpleging.

Gegevens verwijderen

Na afloop van de verwerkings­diensten verwijdert de verwerker de gegevens. Of bezorgt hij deze aan u terug, als u dat wilt. Ook verwijdert hij kopieën. Tenzij de verwerker wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren.

Audits

De verwerker werkt mee aan uw audits of die van een derde partij. En stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of hij zich als verwerker houdt aan de hierboven genoemde verplichtingen (uit artikel 28 AVG).